Sunday, 21 April 2013

Much, many, (a) little, (a) few... en a lot of!


Extra oefeningen bij Much, many, (a) little, (a) few: ongelooflijk veel oefeningen netjes bij elkaar! / nog eens veel oefeningen bij elkaar

oefening 1 - oefening 2 - oefening 3 (meerdere oefeningen) - oefening 4 - oefening 5 (naar beneden scrollen) - oefening 6 (meerdere oefeningen) - oefening 7 - oefening 8 (kies: little - few) - oefening 9 (kies a little - a few) - oefening 10 (kies a little - a few) - oefening 11 (kies a little - a few) - oefening 12 (kies a little - a few) - oefening 13 (kies much/many/a little/a few) - oefening 14


Much many (a) little (a) few from fishandchips

A lot of, much / many


Little, few / a little, a few


Many en much
No comments: